Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Είναι ακόμη πηγή πολύτιμων πληροφοριών, απαραίτητων για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας.

Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελούσε μία μεγάλη αναγκαιότητα. Είμαστε άλλωστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει Κτηματολόγιο.

Η απουσία του δημιούργησε όχι μόνο σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, αλλά και μεγάλα προβλήματα καταπατήσεων, αυθαίρετης δόμησης, πυρκαγιών δασών και πολλών άλλων που ταλαιπωρούν τη χώρα μέχρι τις μέρες μας.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα αναπτυξιακό έργο πνοής, μία βασική παράμετρος για τον ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων του χώρου και τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών πόρων της χώρας. Με το Εθνικό Κτηματολόγιο γίνονται πολύ πιο γρήγορα τα μεγάλα έργα (αρδευτικά, δρόμοι, αναδασμοί κλπ.).

Στο εξής:

  • Όλες οι ιδιοκτησίες καταγράφονται πλέον σε έναν μεγάλο και ενιαίο χάρτη που καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα. Όλες οι ιδιοκτησίες και οι πληροφορίες που τις συνοδεύουν περιέχονται σε έναν ενιαίο και “έξυπνο” ψηφιακό χάρτη με ενιαία και κεντρική διαχείριση.
  • Το Κτηματολόγιο τηρείται και ενημερώνεται συνεχώς. Η εικόνα ενός ακινήτου που λαμβάνεται κάθε φορά από το Κτηματολόγιο είναι εγγυημένα επίκαιρη και αδιαμβισβήτητη.
  • Το σύστημα καταγραφής / παρακολούθησης των ιδιοκτησιών μεταβάλλεται από ανθρωποκεντρικό σε γεωκεντρικό. Η φιλοσοφία της καταγραφής αλλάζει ριζικά, θεωρώντας σαν επίκεντρο το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη του. Η αναζήτηση ενός ακινήτου δεν ξεκινα πλέον από την αναζήτηση του εκάστοτε ιδιοκτήτη του, αλλα από το ίδιο το ακίνητο, το οποίο φέρει ολόκληρο το ιστορικό ιδιοκτησίας του.
  • Οι πληροφορίες του Κτηματολογίου παρουσιάζουν εξαιρετικά βελτιωμένες δυνατότητες προσπέλασης. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για το ακίνητό του άμεσα, καταργώντας όλες τις μακροχρόνιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν μέχρι τώρα.


Το πρόγραμμα της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου έχει σχεδιαστεί και προετοιμαστεί από κάθε άποψη (νομοθετική, τεχνική, διοικητική και οικονομική) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τον (πρώην) Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και εκτελείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (πρώην Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. – ΕΚΧΑ Α.Ε.).