Οι μελέτες πολεοδομικών σχεδίων (Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής) εκπονούνται σε τοπική κλίμακα παράλληλα με άλλες ειδικές-υποστηρικτικές μελέτες (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας, Μελέτες προσωρινής οριοθέτησης ρεμάτων, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης με εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εξειδίκευση υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού του χώρου, συλλογή/απογραφή και επεξεργασία των υφιστάμενων χωρικών δεδομένων.
  • Ανάλυση και αξιολόγηση των χωρικών δεδομένων με στόχο τον εντοπισμό των τάσεων και προοπτικών χωρικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης.
  • Διατύπωση χωρικών κατευθύνσεων/ρυθμίσεων, προγραμματικών μεγεθών, κανόνων και όρων για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει εκμετάλλευση του εδάφους στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο της περιοχής μελέτης.
  • Υποστήριξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης (γνωμοδοτήσεις, αναρτήσεις, παρουσιάσεις, εξέταση ενστάσεων).
  • Σύνταξη τελικής μελέτης με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και οριστικοποίηση της πρότασης.