Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστημονικό – τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείμενα περιοχές ή φαινόμενα χωρίς φυσική επαφή με αυτά.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανίχνευσης και καταγραφής της ανακλώμενης ή εκπεμπόμενης ενέργειας, την επεξεργασία, ανάλυση και τέλος την εφαρμογή της εισερχόμενης πληροφορίας. Οι αεροφωτογραφίες και οι δορυφορικές εικόνες είναι μερικές μορφές καταγραφής δεδομένων από απόσταση.